16:11 | 07/09/2015
Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An thông báo Bảng giá quảng cáo, dịch vụ năm 2016 trên sóng PT-TH Nghệ An (Theo QĐ số 885a/QĐ-PTTH ngày 30/11/2015 của Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An Thực hiện từ ngày 01/01/2016 - Đã bao gồm 10% thuế GTGT)
.
    .
.
.