10:12 | 09/01/2017
Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả trong công tác phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng nhưng hiện nay, công tác phát triển đảng viên vùng dân tộc thiểu số ở huyện vùng cao Tương Dương vẫn gặp nhiều khó khăn. Để giải bài toán này, cấp ủy đảng tại địa phương đang nỗ lực với nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, số lượng đảng viên vùng dân tộc thiểu số.
.
.
.