07:37 | 05/10/2016
Học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua như "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế" "Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới" , "Hũ gạo tiết kiệm" và các cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", " CLB không sinh con thứ 3".. là phương châm của chi hội phụ nữ bản Phiêng Phô, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn khi thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
.
    .
.
.