Đặc sắc Tuần lễ
14:47 | 16/11/2015

Đặc sắc Tuần lễ "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam"

Từ 15-23/11, Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam“ năm 2015 được tổ chức với nhiều chương trình, hoạt động văn hóa đặc sắc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
  .
  .
  .

  Xem bài theo ngày thángXem

  .
  .