.
Tâm tài Nghệ An: Quỹ tâm tài Nghệ An sau 2 năm thành lập
.