.
Từ Pác Bó về Ba Đình - Tập 8: Nắng mới Ba Đình
.