.
Ông bà mẫu mực - Con cháu thảo hiền: Tiến lên & Quyết thắng
.