.

Quê mình Xứ Nghệ: Làng Đông- Làng Nhật, xã Hưng Châu
.