.

Phát huy truyền thống Xô Viết trên quê hương Võ Liệt anh hùng
.