Đời sống - Xã hội

Nghệ An tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động

16:10, 11/04/2022
An toàn, vệ sinh lao động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thích ứng an toàn, linh hoạt là chủ đề về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Nghệ An năm 2022.
Nghệ An thường xuyên nâng caocông tác tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động.  

Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong các doanh nghiệp, cơ sở thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ; đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN).

Hội đồng ATVSLĐ Nghệ An, yêu cầu việc tổ chức các hoạt động về ATVSLĐ năm 2022 phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Để đảm bảo an toàn, sức khỏe của người lao động, nhân dân cũng như thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, Hội đồng ATVSLĐ không tổ chức Lễ phát động hướng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 cấp tỉnh. Các địa phương tùy theo điều kiện của địa phương tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp với chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 và đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Các nội dung, hoạt động về ATVSLĐ gồm: Tổ chức tuyên truyền về Luật, chế độ chính sách về an toàn, vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ… Xây dựng các tài liệu, hướng dẫn huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng nhóm đối tượng; các hướng dẫn cụ thể về các quy trình, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động. Phát động các cuộc thi, tìm hiểu Luật an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các công trình xây dựng…Tăng cường các hoạt động tự kiểm tra, đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc; tham quan, trao đổi kinh nghiệm các mô hình làm tốt về ATVSLĐ; thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Bên cạnh đó, các cơ quan thành viên Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo thẩm quyền tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác ATVSLĐ, tập trung vào một số ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, công tác huấn luyện ATVSLĐ.

Hội đồng ATVSLĐ giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 của các đơn vị, địa phương; tổ chức thông tin, tuyên truyền, huấn luyện, hỗ trợ huấn luyện về ATVSLĐ cho các doanh nghiệp, đơn vị; xây dựng nội dung, tài liệu hướng dẫn truyền thông trong Tháng hành động. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ tại một số doanh nghiệp có nguy cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng ATVSLĐ tỉnh đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn trong tỉnh vận động Đoàn viên Công đoàn thực hiện tốt các hoạt động kết hợp hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ; thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của tổ chức công đoàn các cấp, công đoàn trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về công tác ATVSLĐ. Tổ chức một số hoạt động thiết thực, phù hợp để hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ như: Vận động, khen thưởng kịp thời đoàn viên, người lao động có sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và đảm bảo ATVSLĐ; giám sát về công tác ATVSLĐ tại một số doanh nghiệp; tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và thân nhân người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh căn cứ các nội dung hoạt động trong Tháng hành động ATVSLĐ để xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết triển khai Tháng hành động của đơn vị, cơ sở; tổ chức các hoạt động thiết thực, hiện quả hướng ứng Tháng hành động ATVSLĐ.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện