TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chức năng, nhiệm vụ của Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An

15:51, 17/06/2010

Đài PTTH Nghệ An là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Nghệ An, đảm nhiệm 2 tờ báo lớn của tỉnh là "báo hình và báo nói", có chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quản lý thống nhất kỹ thuật phát thanh & truyền hình trên địa bàn tỉnh.

Đài PTTH Nghệ An có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

         

Chức năng nhiệm vụ của đài
Chức năng nhiệm vụ của đài

1. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch và các kế hoạch sự nghiệp phát thanh - truyền hình.

          2. Phối hợp với các ngành, các cấp, Đài TNVN, Đài THVN và các Đài PT-TH tỉnh bạn để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Cung cấp phản ánh các thông tin kịp thời, trung thực, chính xác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, ANQP theo quy định của Pháp luật. Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân. Phát hiện, biểu dương gương tốt, nhân tố mới; đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác

          3. Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về công nghệ phát thanh - truyền hình.

          4. Quản lý và phát huy vai trò của hệ thống truyền thanh, truyền hình cơ sở

          5. Phối hợp với 2 Đài TNVN và Đài THVN sản xuất các chương trình gắn với các sự kiện lớn. Thực hiện các chương trình PT - TH phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.

          6. Thực hiện việc thông tin quảng cáo đáp ứng yêu cầu phát triển của các thành phần kinh tế và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh theo quy định của Pháp luật.