Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 23/02/2021
07:58, 23/02/2021
Có những nội dung chính:
1./ Thu ngân sách của Nghệ An 2 tháng đầu năm 2021 ước đạt trên 2.700 tỷ đồng.
2./ Báo động về suy giảm nguồn lợi thủy sản biển.
3./ Hiệu quả từ mô hình nuôi đà điểu ở Tân Kỳ.  
NTV