4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467788cb3016782314b232442
0
/tim-kiem/
Tìm kiếm
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
  • Báo Thanh niên - Tờ báo cách mạng Việt Nam đầu tiên
   Báo Thanh niên - Tờ báo cách mạng Việt Nam đầu tiên
   Ngày 21/6/1925 tại Quảng Châu (Trung Quốc), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra tờ báo Thanh niên - cơ quan của tổ chức Thanh niên Cách mạng Việt Nam. Đây là tờ báo Cách mạng Việt Nam đầu tiên do Bác Hồ sáng lập, chỉ đạo và là người biên tập chính. Báo Thanh niên, với 88 số, mở ra lớp đào tạo 300 cán bộ đều do Bác Hồ khởi thảo, chủ trì, giảng dạy là sự mở đầu một cuộc Cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH.
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự sáng lập báo chí cách mạng Việt Nam
   Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự sáng lập báo chí cách mạng Việt Nam
   Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), báo Thanh Niên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra số đầu. Đây là tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta. Tiến trình phát triển và trưởng thành của báo chí cách mạng Việt Nam không tách rời sự tổ chức, lãnh đạo và sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.