Thời sự - Chính trị

Trình Quốc hội sửa Luật Đất đai vào cuối năm nay

18:42, 13/06/2022
Theo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được Quốc hội thông qua, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được trình ra kỳ họp thứ 4 cuối năm nay và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, thông qua tại kỳ họp thứ 6 (10/2023).

Chiều 13/6, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Theo Nghị quyết, Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 (10/2022) và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ trình Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi).

ĐBQH bấm nút thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Trước đó, báo cáo giải trình chỉnh lý dự thảo Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, qua thảo luận có ý kiến đề nghị cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với ý kiến ĐBQH và nhấn mạnh, đây là dự án Luật quan trọng, cấp thiết cần khẩn trương xây dựng, ban hành nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về đất đai, bảo đảm quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Do đó, tiếp thu ý kiến ĐBQH, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tập trung nghiên cứu, sớm hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến theo đúng tiến độ.

Trường hợp dự án được chuẩn bị tốt, ý kiến ĐBQH đồng thuận cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét đẩy nhanh hơn tiến độ thông qua luật.

Chủ nhiệm UB Tư pháp Hoàng Thanh Tùng giải trình trước Quốc hội.
Chủ nhiệm UB Tư pháp Hoàng Thanh Tùng giải trình trước Quốc hội.
Đối với 3 dự án gồm: Luật Giao thông đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, ông Tùng cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung vào chương trình. Song cũng ý kiến khác đề nghị Quốc hội khóa XV không xem xét lại các dự án luật này, do Quốc hội khóa XIV cho ý kiến nhưng chưa thông qua.

Trước các ý kiến nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, qua thảo luận, ý kiến của các ĐBQH còn rất khác nhau cả về sự cần thiết ban hành và một số nội dung, chính sách lớn của các dự án luật. Do đó, Quốc hội khóa XIV giao lại Chính phủ tiếp tục nghiên cứu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản đề nghị cơ quan trình dự án nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến ĐBQH, báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản về kết quả để hoàn chỉnh các dự án luật này, đồng thời báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định việc đưa vào chương trình.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện