Quỳ Hợp: Bối dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4

Thứ Hai, 15/05/2017, 10:29 [GMT+7]
.

Ngày 15/5, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện phối hợp với Trung tâm chính trị huyện Quỳ Hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 đợt 1 năm 2017.

150 học viên thuộc đối tượng 4 được bồi dưỡng kiến thức QP-AN
150 học viên thuộc đối tượng 4 được bồi dưỡng kiến thức QP-AN

Tham gia lớp bồi dưỡng có 150 học viên là công chức, viên chức ngạch chuyên viên cấp huyện, Trưởng các đoàn thể chính trị, xã hội, công chức chuyên môn, cán bộ không chuyên trách ở và đại biểu HĐND xã ở 21 xã, thị trấn.

Trong 04 ngày (từ 15-18/5), các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 07 chuyên đề về: Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về kinh tế xã hội gắn với tăng cường,củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc;  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược "Diến biến hòa bình", Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật: QP-AN quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QP-AN, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên.

 (Minh Nguyệt - Đài Quỳ Hợp)

Bình luận (0)
.
.