Tổng Bí thư chỉ đạo những định hướng lớn, chia sẻ sâu sắc, kỳ vọng và tin tưởng vào Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026
16:33, 11-08-2021
Bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị là những định hướng, chỉ đạo có tính khái quát, tổng thể, toàn diện, xuyên suốt, sâu sắc, có trọng tâm, trọng điểm cho Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cả giai đoạn tiếp theo, thể hiện sự quan tâm đặc biệt, sự chia sẻ sâu sắc, sự kỳ vọng và tin tưởng lớn lao của Đảng, Nhà nước, Nhân dân dành cho Chính phủ.
Giới thiệu bổ sung 23 nhân sự lãnh đạo
19:21, 08-07-2021
Ban chấp hành Trung ương nhất trí đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Trung ương thống nhất cao với những cơ chế, chính sách, biện pháp đột phá, khả thi về phát triển KT-XH
19:08, 08-07-2021
Theo Thông báo Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương thống nhất cao về những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ chủ yếu, một số chỉ tiêu cơ bản, và đặc biệt là các cơ chế, chính sách, biện pháp cụ thể, sát hợp với thực tế, có tính đột phá, khả thi cao, bảo đảm thực hiện thành công các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra.
Tất cả
50 chức danh lãnh đạo sắp được bầu, phê chuẩn
07:55, 06-07-2021
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, khai mạc ngày 20/7 sẽ bầu hoặc phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 3
17:38, 05-07-2021
Sáng 5/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc trọng thể. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: "e;Xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động quyết liệt"e;
20:03, 15-04-2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc xây dựng Chính phủ liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hành động quyết liệt, hiệu lực hiệu quả.