4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167973444b50571
0
/hoat-dong-ntv/
Hoạt động NTV
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chi hội Nhà báo Đài PT-TH Nghệ An đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023

Nhiệm kỳ 2020- 2023, Chi hội nhà báo Đài PT-TH Nghệ An đặt ra mục tiêu chung: “Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, trí tuệ của toàn thể hội viên, tích cực học tập trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đóng vai trò nòng cốt trong đổi mới nâng cao chất lượng chương trình, phấn đấu thực hiện thắng lợi đề án Phát triển Đài PT-TH Nghệ An trong kỷ nguyên số giai đoạn 2020-2025”.

13:17, 01/08/2020