4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46b3131a9016b64ba438d2295
4028eaa46b3131a9016b64b82c7e220d
/lien-hoan-ptth/hoi-dap/
Hỏi đáp
TV & Video Hoạt động NTV
Thông báo số 1: Liên hoan PT-TH tỉnh Nghệ An lần thứ 25 năm 2020

Để chuẩn bị tốt cho Liên hoan PT-TH tỉnh Nghệ An lần thứ 25 năm 2020, Ban tổ chức thông báo một số thông tin và quy định để các phòng chuyên môn Đài Tỉnh, các Đài và Trung tâm Truyền thông các Huyện, Thành phố, Thị xã và các ngành trong tỉnh chủ động thực hiện

07:41, 23/05/2020