4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46b3131a9016b77d34c51160e
4028eaa46b3131a9016b77cf9311156d
/lien-hoan-ptth/tac-pham-du-thi/phat-thanh/chuong-trinh-phat-thanh-tong-hop/
Chương Trình Phát thanh Tổng Hợp
TV & Video Hoạt động NTV
Đồng đội ơi!
15:10, 24/10/2020
Chương trình phát thanh: Đồng đội ơi!
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Lê Xuân - Thanh Long - Lê Long - Hà Văn - Phòng Văn nghệ - Giải trí