4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46b3131a9016b77cf9311156d
4028eaa46b3131a9016b64b9ce692268
/lien-hoan-ptth/tac-pham-du-thi/phat-thanh/
Phát thanh
TV & Video Hoạt động NTV
Chuyện đằng sau một giải thưởng
16:22, 24/10/2020
Phóng sự: Chuyện đằng sau một giải thưởng
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Kim Dung - Trung tâm VHTT và TT Nam Đàn