4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f38ee10152
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/trang-dia-phuong/
Trang địa phương ngày 12/01/2019
4028eaa4683d529d01683f977ed523a9
Trang địa phương
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 12/01/2019
08:30, 12/01/2019
Có những nội dung chính: - Thái Hòa : Công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cả hệ thống chính trị quan tâm thực hiện - Anh Sơn - Tăng cường phòng chống đói rét cho đàn gia súc - Thanh Chương: Đẩy mạnh công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ và các công cụ hỗ trợ khác