4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775645530833
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/van-hoa-van-nghe/
Văn hóa - Văn nghệ
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tiếng thơ: Cảm thức thời gian
21:30, 02/08/2021
Cùng với không gian, thời gian luôn là một hằng số có trong mọi tác phẩm thi ca. Mỗi thi sĩ dù vô tình hay hữu ý đều trình bày thời gian trong tác phẩm của mình với những điểm nhìn, xúc cảm và cấu tứ rất khác nhau, để bộc lộ nỗi lòng mình. Nhìn về các dạng cảm thức thời gian trong thơ cũng là chủ đề của chương trình tiếng thơ kỳ này.