4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777610122093f
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/nghe-an-dat-hoc/
Nghệ An đất học
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An đất học: Kết quả bước đầu thí điểm giáo dục STEM tại Nghệ An
09:46, 17/01/2020
Có những nội dung chính:
- Thông tin giáo dục 
- Kết quả bước đầu thí điểm giáo dục STEM tại Nghệ An 
- Hoa học đường: Tấm gương giàu nghị lực của cô trò nhỏ Nguyễn Thị Yêng Chi