Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chính sách & Cuộc sống: Nghị quyết HĐND tỉnh - Những quyết sách hợp lòng dân
13:31, 19/01/2022
Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh là văn bản pháp lý quan trọng của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Từ khi bắt đầu nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã tiến hành rà soát, ban hành 43 Nghị quyết. Ngoài các cơ chế, chính sách mang tính động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội còn có nhiều Nghị quyết liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh; được ban hành trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ cơ sở.