Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chinh sách & Cuộc sống: Đổi mới và phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp
14:27, 17/08/2022
Hợp tác xã là một trong những thành phần kinh tế quan trọng cung cấp dịch vụ và kết nối sản xuất cho các hộ gia đình thành viên; tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao và gắn kết với tiêu thụ, chế biến. Tuy nhiên, sự phát triển của kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn, chưa tương xứng với tiềm năng. Các cơ chế chính sách đã ban hành nhưng chưa thực sự đi vào cuộc sống. Những giải pháp nào để đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp?