4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777621e580955
4028eaa467639b47016777557bfd081d
/media/ky-su/ky-su-theo-bac-di-khang-chien/
Ký sự theo Bác đi kháng chiến: Tập 1 - Hồ Chí Minh năm 1946
4028eaa467ea09b60167eca934c63c2d
Ký sự Theo Bác đi kháng chiến
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Ký sự theo Bác đi kháng chiến: Tập 1 - Hồ Chí Minh năm 1946
21:21, 07/09/2016

Theo dấu chân Bác trên những nẻo đường, từ những nhân chứng, tư liệu, hiện vật, di tích gắn với những sự kiện lịch sử hào hùng - "Cách mạng đã do Việt Bắc mà thành công thì kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi".