Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tính chất đặc biệt của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
20:34, 12/08/2019
Dành bao tâm sức, tâm huyết trong 4 năm, cùng với một tư tưởng vĩ đại, một trí tuệ vượt thời gian, di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn đảng, toàn dân đã được hoàn thành và công bố trong lễ tang của Người. Văn bản mà Đảng ta, nhân dân ta gọi là Di chúc và được Người xem là “tài liệu tuyệt đối bí mật” này đặc biệt không chỉ về thời gian, bối cảnh ra đời, mà còn rất đặc biệt bởi thể thức trình bày, chủ thể viết và đối tượng, nội dung được để cập trong đó.