Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 21/12/2021
20:30, 21/12/2021
Có những nội dung chính: 
- Nghệ An tạo chuyển biến tích cực trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. 
- Du lịch nông nghiệp - xu hướng nhiều triển vọng. 
- Chăm lo gia đình quân nhân tại ngũ, tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ.