Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Vai trò của Đảng viên trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội ở Tương Dương
09:29, 15/03/2019
Vai trò của Đảng viên, nhất là đảng viên trẻ là yếu tố quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước hiện nay. Ở huyện miền núi Tương Dương, những đảng viên trẻ đã và đang phát huy sức trẻ, vài trò, trách nhiệm của vào sự phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới cũng như xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn càng một vững mạnh hơn.