Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Vai trò của mặt trận cơ sở trong đoàn kết cộng đồng dân tộc
08:21, 16/11/2023

Vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Chủ trương này luôn được Mặt trận Tổ quốc các cấp ở địa bàn miền núi, biên giới tỉnh Nghệ An chú trọng thực hiện bằng những hành động, những việc làm thiết thực, ý nghĩa, nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của MTTQ trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.