Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An tạo chuyển biến tích cực trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế
20:31, 21/12/2021
Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa 12), năm 2018, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 09 về "Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2021 và những năm tiếp theo". Với quyết tâm chính trị cao, đến nay, Nghệ An đã có những chuyển biến tích cực trong tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế.