4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775645530833
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/van-hoa-van-nghe/
Tác giả tác phẩm: Về quê nghe câu hò ví giặm
4028eaa467ea09b60167eb4079df4dff
Văn hóa - Văn nghệ
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tác giả tác phẩm: Về quê nghe câu hò ví giặm
11:29, 10/03/2016
Tác giả tác phẩm: Về quê nghe câu hò ví giặm
Thơ: Lê Ngọc Quang
Nhạc: Phan Thanh Chương
Thể hiện: NSUT Ngọc Hà