Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Niềm tin và sức mạnh mới

14:32, 11/01/2011
Chúng ta đã và đang bước vào những ngày đầu của năm 2011 với một khí thế và niềm tin mới. Hôm nay (11/1/2011) thật tự hào với Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh - Bác Hồ vĩ đại, trải qua 81 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành, lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam bước vào Đại hội lần thứ XI - Đại hội sẽ đề ra đường lối, quyết sách đưa công cuộc đổi mới đất nước tiếp tục

 

  
   

Chủ đề của Đại hội XI là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để năm 2020 Việt Nam trở thành một nước Công nghiệp theo hướng hiện đại”

 

Đại hội lần này của Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò và sứ mệnh lịch sử to lớn bởi Đại hội mở đầu thập niên thứ hai của thế kỷ 21, tại Đại hội này Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở nhìn lại 80 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành, lãnh đạo cách mạng, căn cứ tình hình trong nước và quốc tế sẽ thảo luận, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội. Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ khoá X trình Đại hội XI, thảo luận, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, một số vấn đề cần bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng cùng các nội dung quan trọng khác. Đại hội sẽ lựa chọn, bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

 

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua:

 

- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)

 

- Báo cáo Chính trị Ban chấp hành Trung ương khoá X trình Đại hội XI của Đảng (đánh giá kết quả thực hiện phương hướng, nhiệm vụ 5 năm qua, xác định mục tiêu, phương hướng,  nhiệm vụ 5 năm tới)

 

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2010-2020

 

- Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

 

- Bầu Ban chấp hành Trung ương khoá XI (nhiệm kỳ 2011-2015) cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai nhiệm kỳ.

 

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước sau 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới và 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vừa đứng trước thời cơ, vận hội mới, vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức to lớn trong môi trường quốc tế có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là lãnh đạo đất nước đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

 

Để Đại hội khai mạc ngày hôm nay, suốt trong thời gian qua, với tinh thần đổi mới, tư duy khoa học, biện chứng, toàn diện, lịch sử cụ thể và phát triển, đồng thời phát huy tự do tư tưởng và lắng nghe ý kiến của toàn Đảng, của các nhân sĩ, trí thức, nhà quản lý, chuyên gia hàng đầu, nhà doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội lần thứ XI.

 

Với những văn kiện hết sức quan trọng trình Đại hội đó là: Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011). Dự thảo cương lĩnh 201 khẳng định: Đi lên Chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

 

Về đặc trưng xã hội xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam xây dựng là một xã hội Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện, các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

 

Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở Việt Nam: Xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của xã hội chủ nghĩa với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hoá phù hợp, tạo cơ sở để Việt Nam trở thành một nước XHCN ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, Đảng và nhân dân Việt  Nam ra sức phấn đấu, xây dựng Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo hướng XHCN.

 

Về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dự thảo Cương lĩnh 2011 xác định: Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh té. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển.

 

Dự thảo Báo cáo chính trị của ban chấp hành Trung ương khoá X trình Đại hội XI, phần đánh giá, kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X đã khẳng định: đất nước Việt Nam đã nỗ lực phấn dấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội X đề ra, nhưng cũng còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục; đánh giá 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010 đã đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng, 20 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

 

Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường hoạt động đối ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 

Với nhiều quyết sách mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đề cao trách nhiệm trước toàn Đảng và cả dân tộc để hoàn thành những nội dung mà Đại hội đề ra. Chào đón năm mới 2011, chào đón sự kiện trọng đại: Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI tại Thủ đô Hà Nội, đặt niềm tin lớn vào sự thành công của Đại hội, Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, mảnh đất đã từng đi đầu dậy trước từ khi Đảng mới ra đời, nguyện nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, tiếp tục đổi mới và phát triển xây dựng Nghệ An thành tỉnh gương mẫu. Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam cho chúng ta niềm tin và tiếp thêm sức mạnh mới hôm nay.

 

(Trần Duy Ngoãn)