Đời sống - Xã hội

Vận hành hạ mực nước hồ Bản Vẽ về mực nước đón lũ

19:38, 10/10/2023
Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An vừa có lệnh vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ xả nước xuống hạ du với lưu lượng lớn hơn lưu lượng lũ về hồ để hạ dần mực nước hồ về cao trình mực nước 198 m; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện lệnh vận hành theo đúng quy định, giảm thiểu thiệt hại cho hạ du..
Nhà máy thủy điện Bản Vẽ xả lũ vào tháng 9/2023.

Hạ dần mực nước hồ về cao trình mực nước 198 m 

Căn cứ  mực nước tại Trạm thuỷ văn Con Cuông lúc 13 giờ, ngày 10/10/2023 là 24,49 m, ở dưới mức báo động I (BĐ I): 3,51 m;  Mực nước tại Trạm thuỷ văn Chợ Tràng lúc 13 giờ, ngày 10/10/2023 là 1,37 m, ở dưới mức báo động I (BĐ I): 1,63 m; Lưu lượng nước về hồ Bản Vẽ lúc 16 giờ, ngày 10/10/2023 là 307 m3/s; Mực nước hồ Bản Vẽ lúc 16 giờ, ngày 10/10/2023 là 199,48 m;  Lưu lượng xả qua tổ máy và tràn lúc 16 giờ, ngày 10/10/2023 là 0 m/s;  Dự báo: Trong 24 giờ tới lưu lượng về hồ lớn nhất có khả năng ở mức: 300 m/s đến 330 m/s; Báo cáo của Công ty Thủy điện Bản Vẽ tại công văn số 656  ngày 10/10/2023 về việc vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ trong thời gian mưa lũ sắp tới.

Trưởng Ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh Nghệ An lệnh: Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ xả nước xuống hạ du với lưu lượng lớn hơn lưu lượng lũ về hồ để hạ dần mực nước hồ về cao trình mực nước 198 m (theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 8, Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

Thời điểm bắt đầu thực hiện lệnh: 22 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2023

Lưu lượng xả qua công trình: Từ 600 m’/s đến 1000 m/s. 

 Công văn của UBND tỉnh.
Công văn cũng nêu rõ: Trong quá trình vận hành hạ mực nước hồ, nếu mực nước tại Trạm thủy văn Con Cuông vượt mức báo động I nhưng vẫn dưới mức báo động II hoặc lưu lượng về hồ từ 1000 m3/s đến 1200 m3/s thì vận hành xả nước qua công trình với lưu lượng bằng lưu lượng về hồ để duy trì mực nước hồ. Trong quá trình hạ mực nước hồ, nếu xuất hiện đợt lũ mới làm cho lưu lượng lượng về hồ tăng lên trên 1200 m3/s hoặc mực nước tại Trạm thủy văn Con Cuông hoặc Chợ Tràng vượt mức báo động II. Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ báo cáo ngay đến Ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh (qua Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh) để nhận lệnh tiếp theo.

Khi kết thúc quá trình hạ mực nước hồ, Giám đốc Công ty thuỷ điện Bản Vẽ vận hành duy trì mực nước không vượt quá cao trình 198 m và báo cáo Trưởng ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh (qua Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh).

Các Sở Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được phân công, kiểm tra, giám sát việc thực hiện lệnh vận hành theo đúng quy định, giảm thiểu thiệt hại cho hạ du..

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện