Thời sự - Chính trị

Quỳ Hợp: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt

10:07, 22/04/2021
Ngày 22/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Hợp đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam. Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Quỳ Hợp quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu tham dự.

Qua đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Thu Hường-Trung Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện