Thời sự - Chính trị

Hưng Nguyên: Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khoá 1/2023

10:36, 15/03/2023
Sáng 15/3, huyện Hưng Nguyên tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khoá 1/2023.
Toàn cảnh khai mạc.
Toàn cảnh lễ khai giảng.

Tham gia lớp bồi dưỡng, 28 đảng viên mới được học tập, nghiên cứu, thảo luận các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Chủ nghĩa; Đường lối phát triền kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lí phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

a
Huyện Hưng Nguyên khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khoá 1/2023

Bên cạnh đó, các học viên còn được nghiên cứu tiếp thu các chuyên đề Chủ động và tích cự hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kiều Hoa

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện