Thời sự - Chính trị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban Văn kiện và Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng khóa XIV

18:30, 15/10/2023
Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Theo đó, Hội nghị Trung ương 8 thông qua nội dung cơ bản các văn kiện, cụ thể là:

Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Nghị quyết về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận và báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh các nghị quyết nêu trên và chỉ đạo việc ban hành, tổ chức triển khai, thực hiện.

Ngoài ra, Trung ương cũng thông qua nội dung cơ bản kết luận về kinh tế - xã hội năm 2023 - 2024. Trong đó, Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận và báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh ban hành kết luận.

Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ hoàn chỉnh báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023; kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 3 năm 2024 – 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 xem xét, quyết định.

Trung ương quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Cụ thể, Tiểu ban Văn kiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban có nhiệm vụ xây dựng báo cáo chính trị và báo cáo tổng kết những thành tựu, kết quả của 40 năm đổi mới (1986 - 2026) trình Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự. Tiểu ban Nhân sự có nhiệm vụ xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương; kế hoạch giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031; báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới trình Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, có nhiệm vụ xây dựng báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030); xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030), trình đại hội XIV.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng, có nhiệm vụ xây dựng báo cáo công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025); Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng.

Bà Trương Thị Mai cũng làm Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức, phục vụ đại hội XIV.

Cũng tại hội nghị này, Trung ương xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031 để Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Trung ương 8 đã bầu bổ sung ông Lê Hoài Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương - giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng thời bầu bổ sung Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII, gồm các đồng chí: Đào Thế Hoằng - Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Lê Nguyễn Nam Ninh - Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Thi hành kỷ luật Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) và ông Trịnh Văn Chiến (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá).

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất để ông Điểu K'ré (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Đắk Nông) thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII…

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện