Kinh tế

Nghệ An có thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022

12:42, 24/03/2023
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 686/QĐ-UBND công nhận 04 xã thuộc các huyện Nghĩa Đàn và Hưng Nguyên đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 318/QĐ-TTg ngày 08/03/2022 ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tinh tại Tờ trình số 44/TTr-VPĐP ngày 07/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 04 xã thuộc các huyện Nghĩa Đàn và Hưng Nguyên đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022 theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới các huyện và các xã có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong thời gian tới.
Điều 3. Thưởng mỗi xã một công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng cho các xã có tên tại Điều 1.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn; Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên; Chủ tịch UBND các xã có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Danh sách các xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022.

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện