Kinh tế

Nghệ An công khai loạt dự án giải ngân 0% kế hoạch đầu tư công năm 2024

16:38, 23/05/2024
Để các Sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư nắm bắt tình hình, kịp thời triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân đề ra (trên 95%), UBND tỉnh Nghệ An đã công khai các dự án giải ngân 0% kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Theo đó, Kế hoạch đầu tư công tập trung của tỉnh năm 2024 hơn 4.628 tỷ đồng. Tính đến ngày 10/5/2024, toàn tỉnh đã giải ngân trên 1.147 tỷ đồng, đạt 24,79%. Tuy nhiên, vẫn còn 411/1.030 dự án chưa thực hiện giải ngân. Trong đó nguồn đầu tư công tập trung (chưa bao gồm CTMTQG) còn 62/160 dự án; nguồn chương trình mục tiêu quốc gia còn 349/870 dự án.

 
 
 
 
 
 
 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong danh sách nêu trên khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục, áp dụng các biện pháp cần thiết (huy động nhân lực, tăng ca, tập trung nhiều mũi thi công,...) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch được giao; phấn đấu đến ngày 30/6/2024 không còn dự án chưa thực hiện giải ngân.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị; các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đối tất cả các nguồn vốn (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, chương trình mục tiêu quốc gia,...) theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024, các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 03/12/2022, Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. 

Trong đó, các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện thủ tục giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án chưa giải ngân và dự án có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân của tỉnh (theo thông báo 10 ngày/lần của Sở Kế hoạch và Đầu tư); Thực hiện nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng. Trường hợp tạm ứng phải bảo đảm việc tạm ứng, mức vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng theo đúng quy định tại Điều 10 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn ngân sách Nhà nước được giao.

Các Sở, ngành: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh ưu tiên tối đa việc giải quyết hồ sơ thủ tục cho các dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2024, bảo đảm kịp thời và đúng quy định.

Kho bạc Nhà nước tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã: Hỗ trợ, hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc hoàn thiện hồ sơ thanh toán, thực hiện thủ tục kiểm soát chi theo đúng quy định để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chuyển vốn giữa các dự án không có khả năng giải ngân hoặc chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hoà lợi ích của Nhà nước và người dân.
 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện