Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

"Giữ lửa" chống tham nhũng và những chỉ dấu kiểm soát quyền lực

15:13, 15/06/2021
Kiểm soát quyền lực là một điều kiện bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong cơ chế vận hành của các thể chế chính trị nói chung, đồng thời cũng là một yếu tố có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng nói riêng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh "thể chế nói chung, thể chế về phòng, chống tham nhũng nói riêng cùng với chuẩn mực đạo đức trên các lĩnh vực và cơ chế kiểm soát quyền lực là yếu tố cơ bản, nền tảng, có tác dụng ngăn chặn từ gốc hành vi tham nhũng...”.
 

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm