Quốc phòng

Cục Hậu cần (QK4): Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XIII

12:03, 25/08/2022
Ngày 25/8, tại Bệnh viện Quân y 4, Đảng ủy Cục Hậu cần Quân khu 4, tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục. 
Toàn cảnh Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XIII.

Tại Hội nghị, cán bộ đảng viên được quán triệt Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Sĩ Đạm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần giới thiệu một số nội dung Nghị quyết Trung ương 5 - Khóa XIII.

Đồng thời, hướng dẫn một số vấn đề phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Các đồng chí đảng viên tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 5.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương năm khóa XIII. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ Cục Hậu cần, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Hội nghị đề ra.

Tường Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện