Thời sự - Chính trị

Vị trí, vai trò của HĐND ở địa phương

08:57, 09/03/2021
Hỏi: Hội đồng nhân dân giữ vị trí, vai trò như thế nào ở địa phương? 

Trả lời: Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

 

NTV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện