Thời sự - Chính trị

Thời hạn giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử

15:26, 18/05/2021
Hỏi: Thời hạn giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử được quy định như thế nào?
 

Hội đồng bầu cử quốc gia có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Ủy ban bầu cử có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử là quyết định cuối cùng.

NTV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện