Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tổ chức đổi, cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021-2026

11:41, 21/05/2021
Hội Nhà báo Việt Nam ban hành kế hoạch số 99/KH-HNBVN về việc đổi, cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021-2026.

Theo đó, việc xét đổi, cấp thẻ giai đoạn 2021-2026 cho hội viên Hội Nhà báo Việt Nam nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ hội viên, tiếp tục củng cố và hoàn thiện tổ chức Hội phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam theo Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”.

Đây cũng là dịp các cấp Hội Nhà báo Việt Nam xem xét, rà soát lại tiêu chuẩn, phẩm chất của từng hội viên ngay từ cấp chi hội, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên trong hoạt động Hội. Mẫu thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021-2026 về cơ bản kế thừa quy cách, hình thức và nội dung thông tin thẻ hội viên giai đoạn 2016-2021.

Mẫu thẻ hội viên Hội nhà báo Việt Nam giai đoạn 2016-2021.
Mẫu thẻ hội viên Hội nhà báo Việt Nam giai đoạn 2016-2021.

Hội Nhà báo Việt Nam sẽ thành lập Ban Chỉ đạo đổi, cấp thẻ và hai Tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban nhập dữ liệu và Tiểu ban hoàn thiện thẻ. Tổ chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ đổi, cấp thẻ hội viên của các cấp Hội, hoàn thành việc in thẻ.

Các cấp Hội thành lập Ban đổi, cấp thẻ để tổ chức thực hiện lập và xét duyệt danh sách hội viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đổi, cấp thẻ hội viên giai đoạn 2021-2026 theo Hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam, gửi về Trung ương Hội. Sau khi tiếp nhận thẻ hội viên giai đoạn 2021-2026, các cấp Hội có trách nhiệm tổ chức trao thẻ tới hội viên.

Số lượng hội viên tham gia đổi và cấp thẻ giai đoạn 2021-2026 dự kiến trên 26.000 hội viên. Theo kế hoạch ngày 06/5/2021, Trung ương Hội ban hành Hướng dẫn về việc đổi, cấp thẻ hội viên giai đoạn 2021-2026 tới các cấp Hội. Từ ngày 01/6 - 31/7/2021, Trung ương Hội nhận hồ sơ đổi, cấp thẻ hội viên giai đoạn 2021-2026 từ các cấp Hội gửi lên. Dự kiến quý IV năm 2021 cấp phát thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021-2026.

Hội Nhà báo Việt Nam giao Ban Công tác Hội chủ trì, phối hợp Văn phòng xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai đổi, cấp thẻ; hoàn thiện phần mềm Quản lý hội viên, dự trù thiết bị vật tư in thẻ trình Thường trực Hội, Ban Công tác Hội soạn thảo Hướng dẫn các cấp Hội về đổi, cấp thẻ hội viên giai đoạn 2021-2026 trình Thường trực Hội.

Các cấp Hội và hội viên kiểm tra, rà soát, chịu trách nhiệm về toàn bộ hồ sơ đề nghị đổi, cấp thẻ hội viên trước khi gửi về Hội Nhà báo Việt Nam; Ban đổi, cấp thẻ các cấp Hội tổ chức xét duyệt danh sách hội viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đổi, cấp thẻ hội viên mới (theo mẫu) gửi về Trung ương Hội. 

Theo Hội Nhà báo Việt Nam

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm