Thời sự - Chính trị

Phải dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng

17:14, 16/10/2020
Các ý kiến góp ý vào báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng đều thể hiện tính nghiêm túc, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao, khẳng định các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học. Có nhiều điểm mới quan trọng, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với cách mạng và dân tộc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Đây là nội dung được đồng chí Phùng Thành Vinh – Bí thư Huyện ủy Đô Lương nhấn mạnh trong tham luận trình bày tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Đồng chí Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy Đô Lương phát biểu tham luận.
Đồng chí Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy Đô Lương phát biểu tham luận.

Đồng tình cao với tiêu đề báo cáo chính trị, đó cũng là chủ đề của Đại hội, các thành tố trong chủ đề thể hiện tính toàn diện cho sự phát triển bền vững của đất nước. Tuy nhiên, Bí thư Huyện ủy Đô Lương cho rằng, câu cuối của chủ đề “phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” nên xác định là: “phấn đấu đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Bởi vì: Trong hướng phát triển thời gian tới chúng ta nhấn mạnh đến 2 mốc thời điểm quan trọng gắn liền dấu ấn của Đảng và đất nước, đó là: năm 2030 kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng và năm 2045 kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước.

Về đánh giá những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, những kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XII, theo đồng chí Phùng Thành Vinh cần đánh giá rõ hơn, cụ thể hơn các hạn chế, khuyết điểm ở những nội dung trọng yếu như: Đổi mới mô hình tăng trưởng; sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới giáo dục và đào tạo; vấn đề dân chủ xã hội chủ nghĩa; vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền; công tác quản lý tài nguyên môi trường; công tác xây dựng Đảng; công tác cán bộ.

Về chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025, Bí thư Huyện ủy Đô Lương cho rằng, trong tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, ảnh hưởng đến nước ta trong thời gian tới cần tính toán và xác định lại chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm. Dự thảo báo cáo chính trị xác định chỉ tiêu 7% là khá cao, nên xác định chỉ tiêu từ 6-7% để phù hợp với diễn biến tình hình cụ thể.

Về định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển văn hóa – xã hội, con người:  Cần đặt lên hàng đầu chất lượng đội ngũ nhà giáo, vì vậy phải đặc biệt quan tâm đến chất lượng và hiệu quả của các trường sư phạm từ việc tuyển dụng sinh viên, chương trình, chất lượng đào tạo, bố trí việc làm của sinh viên sư phạm và chế độ, chính sách đãi ngộ xứng đáng cho đội ngũ nhà giáo. Cần có các giải pháp cụ thể để xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội. Từ thực tiễn hoạt động ở cơ sở, chúng tôi đề nghị xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thành phong trào trọng tâm, bao trùm các hoạt động và phong trào thi đua ở cơ sở.

Các đại biểu trong Đoàn Chủ tịch.

Đặc biệt, theo Bí thư Huyện ủy Phùng Thành Vinh: Về nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị nên xây dựng một mục riêng về công tác cán bộ, xác định rõ trong báo cáo nhiệm vụ xây dựng và thực hiện tốt cơ chế về công tác cán bộ, nhất là cơ chế quản lý, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Có biện pháp xử lý và giải quyết những cán bộ tham mưu, đề ra các chính sách, quy định không phù hợp, không có tính khả thi, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tập thể.

Về nội dung tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng: Dự thảo báo cáo chính trị cũng cần đề cập và xác định: Giám sát, phản biện vừa là nội dung công việc, vừa là phương thức hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới để ngày càng tăng cường hơn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

 

Hữu Đức ghi

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện