Thời sự - Chính trị

Bế mạc Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII

19:25, 28/03/2021
Chiều 28/3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Diễn ra trong 2 ngày 27-28/3, với 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến hơn 7.400 điểm cầu cơ sở, thành công của Hội nghị là cơ sở quan trọng để các tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sớm đưa những quyết nghị của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Đảng, của mỗi tổ chức đảng, đồng thời cũng là vinh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhắc lại lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế”.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu 3 điểm thể hiện tinh thần khẩn trương và đổi mới tại Hội nghị học tập Nghị quyết lần này, bao gồm tinh thần đổi mới trong công tác chuẩn bị hội nghị; hình thức tổ chức với việc ứng dụng khoa học công nghệ vào giáo dục và tuyên truyền; các báo cáo viên là các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đã trực tiếp truyền đạt Nghị quyết, giúp nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết.

“Về hình thức tổ chức, chúng ta đã quán triệt và thực hiện nghiêm ngay từ đầu Nghị quyết Đại hội XIII về xác định ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác giáo dục và tuyên truyền. Hội nghị trực tiếp của chúng ta có 7.400 điểm cầu, với sự tham dự của hơn gần 1 triệu Đảng viên, có nghĩa là cứ 5-6 Đảng viên là có 1 người tham gia học tập đợt này. Đặc biệt, chúng ta đã kiểm nghiệm được hệ thống công nghệ từ Trung ương đến cơ sở. Chúng ta sẽ tiếp tục triển khai công tác giáo dục, thông tin tuyên truyền trong thời gian tới, cũng như định hướng thông tin kịp thời cho các Đảng viên trong tất cả các tình huống”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII do Ban Bí thư tổ chức là hội nghị được triển khai đầu tiên, thể hiện được tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Do vậy, thành công của Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp, là cơ sở quan trọng để các tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết. 

Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị, đại biểu nghe báo cáo viên là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực quán triệt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tự duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược…); khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện