Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ba đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030)

14:17, 28/03/2021
Ngày 28/3, hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức bước sang ngày làm việc thứ 2. Trong sáng nay, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu và quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Trong đó, nhấn mạnh đến phương châm xây dựng chiến lược, chủ đề, quan điểm phát triển, mục tiêu và các đột phá của chiến lược; Tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 đã xác định đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và xác định cả tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Việt Nam phấn đấu đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 USD. Trong  5 năm tới (2021 - 2025), Việt Nam xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân đạt khoảng 6,5 - 7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 - 5.000 USD.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Ba đột phá chiến lược được đặt ra là: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; Tiếp tục phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại.

Chiều nay, các đại biểu sẽ được giới thiệu, quán triệt các chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Hội nghị cũng sẽ bế mạc vào cuối giờ chiều nay.

Mai Hương

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm