Thời sự - Chính trị

Sớm đưa nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII vào cuộc sống

10:24, 12/05/2022
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 4 đến 10/5 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Trung ương Đảng bàn và nhất trí cao về nhiều chủ trương, định hướng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ lý luận và thực tiễn cho thấy, sức mạnh của Đảng là ở chất lượng đội ngũ đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng hoạt động của Đảng. Về nhiệm vụ xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”.
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. 
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. 

Xây dựng Đảng vững mạnh từ gốc, từ cơ sở

Trên cơ sở kế thừa và đánh giá kết quả thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng trong nhiều nhiệm kỳ, Đại hội XIII đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ về xây dựng Đảng để thực hiện, trong đó có nhiều nội dung được bổ sung, phát triển cho phù hợp thực tiễn và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, Đại hội xác định: Tiếp tục kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy…

Trong lĩnh vực công tác này, chúng tôi tâm huyết, nhất trí cao với nội dung phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa diễn ra: “… bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở đảng còn yếu, thậm chí mất sức chiến đấu; chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở, nhất là những nơi có tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phức tạp. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, thậm chí một số nơi còn xem nhẹ.

Không ít cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa vững vàng; vai trò tiên phong, gương mẫu còn hạn chế; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn yếu. Năng lực, trình độ của một số cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nội dung, chế độ sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ chậm đổi mới. Nhiều nơi, chi bộ chưa thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị, tiên phong, gương mẫu nên nhân dân chưa thực sự tin tưởng. Thậm chí có một bộ phận cán bộ, đảng viên còn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”, vi phạm nguyên tắc, kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng”.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, sau khi xem xét thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới, tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

Thực tiễn khẳng định, ở đâu muốn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, mục tiêu, thì ở đó, tổ chức của Đảng phải trong sạch, vững mạnh, toàn thể cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương chính sách của Đảng. Muốn vậy, phải tổ chức cấp ủy thật tốt, vừa giáo dục, vừa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng từ chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các chi bộ, đảng viên vi phạm quy định, nguyên tắc sinh hoạt đảng. Nâng cao chất lượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.

Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng nhân sinh quan cách mạng cho đảng viên; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang; quan tâm phát triển đội ngũ đảng viên là công nhân, trí thức, doanh nhân để tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; ban hành và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy.

Thực tiễn cũng cho thấy, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, trước hết phải từ giữ vững nền nếp sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ theo quy định; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là tự phê bình và phê bình; đi liền với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Cấp ủy các cấp cần nghiên cứu, chỉ đạo kịp thời đổi mới nội dung, phương thức và hình thức sinh hoạt chi bộ bảo đảm thiết thực, sát hợp nhiệm vụ tình hình cụ thể của từng loại hình chi bộ… Mọi hoạt động, sinh hoạt, công tác xây dựng Đảng cần bảo đảm mục tiêu tổ chức Đảng được củng cố cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức.

Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng Nghị quyết sớm được triển khai, đi vào cuộc sống, tạo bước chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng. Đồng thời kỳ vọng các cấp ủy, từ trung ương tới địa phương chủ động sớm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII đề ra, sao cho sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của địa phương mình, ngành mình, cơ quan, đơn vị mình.

Từng tổ chức cơ sở đảng cần tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với cơ sở mình. Từng đảng viên cần xác định rõ bổn phận, trách nhiệm thiêng liêng và cao cả của mình, không ngừng phấn đấu và rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống… để Đảng ta tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện