Thời sự - Chính trị

Lấy ý kiến về dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy Nghệ An về đẩy mạnh triển khai Đề án 06

11:11, 02/04/2023
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Công an tỉnh đã xây dựng dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023 và những năm tiếp theo. 

Để việc ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo quy trình theo Hướng dẫn số 22-HD/VPTW ngày 22/3/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu, có ý kiến góp ý về dự thảo Chỉ thị, gửi về Công an tỉnh chậm nhất ngày 03/4/2023.

Quá thời gian nêu trên, các cơ quan, đơn vị không có ý kiến xem như thống nhất với dự thảo.

Công an tỉnh (cơ quan Thường trực Tổ công tác tỉnh) tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị và lập Biểu về các nội dung tiếp thu (hoặc bảo lưu, giải trình) ý kiến góp ý của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 06/4/2023 để kịp thời triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã làm việc với tỉnh Nghệ An về tình hình thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) trong lực lượng Công an nhân dân.
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã làm việc với tỉnh Nghệ An về tình hình thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) trong lực lượng Công an nhân dân.

Chi tiết nội dung dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023 và những năm tiếp theo như sau:

Thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (viết tắt là Đề án 06/CP). Nhiều nhiệm vụ đã được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, như: Công tác cấp căn cước công dân, cấp tài khoản định danh điện tử; công tác làm sạch dữ liệu chuyên ngành; cấp tài khoản và chi trả chế độ chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; triển khai thực hiện thanh toán học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt...; bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng, tạo chuyển biến trong nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án. Đặc biệt, tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã có nhiều chuyển biến, tăng đột phá (từ tỷ lệ trung bình 5,62% trong những tháng đầu năm 2022, đến nay, tỷ lệ trung bình đạt trên 41%; riêng trong tháng 3/2023, tỉnh Nghệ An đạt tỷ lệ 41,6% và được đánh giá, xếp hạng 06/63 địa phương, tăng 50 bậc so với năm 2022).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Đề án 06/CP bộc lộ một số tồn tại, hạn chế: (1) Công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân và doanh nghiệp hiểu rõ các giá trị, tiện ích của đề án mang lại, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công còn hạn chế, dẫn đến tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tiếp còn chiếm tỷ lệ cao (khoảng 60%), cá biệt có địa phương không có hồ sơ được xử lý trực tuyến, chỉ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ ngoài hệ thống (tiếp nhận thủ công); (2) Việc số hóa dữ liệu, hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ngành, địa phương còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công; (3) Việc bố trí kinh phí để đầu tư hạ tầng cơ sở cho đề án của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được quan tâm...

Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại, hạn chế là: (1) Cấp ủy, người đứng đầu một số đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò quan trọng và ý nghĩa Đề án 06/CP trong chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa phương; chưa quyết liệt trong triển khai kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Đề án 06/CP theo chức năng, nhiệm vụ; (2) Đội ngũ cán bộ, công chức chưa quyết liệt trong chuyển đổi phương thức giải quyết công việc từ thủ công sang phương thức trên môi trường điện tử; ngại đổi mới, ngại học hỏi.

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06/CP theo lộ trình của Chính phủ, đặc biệt hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ Đề án 06/CP trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt đến từng chi bộ, từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tại đơn vị, địa phương để nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06/CP, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nêu cao trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong triển khai thực hiện Đề án 06/CP. Đặc biệt khi có nhu cầu trong giải quyết thủ tục hành chính phải đảm bảo 100% thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền đến người thân, gia đình, bạn bè và người dân nơi cư trú sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

2. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên, trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, rà soát các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06/CP, đối chiếu với tình hình, kết quả thực hiện tại đơn vị, địa phương mình, từ đó chỉ rõ từng việc cần thực hiện, trách nhiệm đối với từng cấp, từng đơn vị, thời gian hoàn thành để tập trung đôn đốc thực hiện; xác định việc thực hiện Đề án 06/CP là một nội dung đột phá để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy về kết quả, tiến độ thực hiện Đề án 06/CP.

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong đó lực lượng Công an là lực lượng nòng cốt, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP. Bám sát chỉ đạo tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP tại các bộ, ngành, đại phương năm 2023 và những năm tiếp theo để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hàng năm; phân công, giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc thực hiện Đề án 06/CP. Hình thức tuyên truyền phải được triển khai đa dạng, phong phú, trực quan, không hình thức, tránh lãng phí; nội dung tuyên truyền cần tập trung vào những lợi ích thiết thực của việc giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn hiểu rõ về những tiện ích, quyền lợi của Đề án 06/CP mang lại và tích cực tham gia hưởng ứng. Phát huy tối đa vai trò của các Tổ tuyên truyền Đề án 06/CP, Tổ công nghệ số cộng đồng và Bộ phận một cửa các cấp, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấy sang sử dụng hồ sơ điện tử, từng bước hình thành công dân số, xã hội số.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Có giải pháp nâng cao tỷ lệ tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến, đưa Nghệ An là đơn vị thường xuyên duy trì ổn định vị trí tốp đầu dịch vụ công trực tuyến toàn quốc. Thường xuyên rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa các cấp theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn; lựa chọn những nhóm thủ tục hành chính gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để tập trung triển khai thực chất, thuận lợi, kịp thời, hiệu quả; thay đổi tư duy từ “làm thay, làm hộ” sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh tiến độ số hóa dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ, gắn việc số hóa với thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại giấy tờ, khi đã được số hóa theo đúng quy định. Chỉ đạo rà soát, trình Hội đồng nhân dân có chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện.

- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Đẩy mạnh cung cấp, thanh toán trực tuyến, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 21/CT- TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; nghiên cứu, triển khai phương án thanh toán viện phí, thu học phí không dùng tiền mặt. Tập trung hoàn thành việc cấp Căn cước công dân gắn chíp, tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện cư trú trên địa bàn Nghệ An; ứng dụng hiệu quả việc sử dụng thẻ Căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt việc “làm sạch” dữ liệu và bảo đảm dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”. Các sở, ngành cấp tỉnh, các tổ chức đoàn thể, các địa phương chủ động phối hợp, thống nhất phương thức rà soát, kiểm tra, đối chiếu khoa học, linh hoạt để thực hiện hiệu quả công tác, đặc biệt chú trọng thực hiện việc đối chiếu thông tin từ dữ liệu dân cư với các dữ liệu chuyên ngành khác (như dữ liệu tư pháp; y tế; thuế; hiểm; lao động; giáo dục; giao thông; đất đai, ...); cập nhật đầy đủ các dữ liệu đoàn thể vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (dữ liệu Hội Nông dân, Người cao tuổi, Cựu chiến binh...).

- Đặc biệt coi trọng và lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật. Duy trì, tăng cường trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các Tổ công tác đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật từ tỉnh đến cơ sở. Các hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống công nghệ phải thường xuyên được kiểm tra, đánh giá, giám sát thường xuyên và thực hiện nâng cấp. Cán bộ tham gia quản trị, vận hành hệ thống dữ liệu phải được quản lý, giám sát, kiểm tra đảm bảo tuân thủ trình tự, quy định. Đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06/CP, nhất là tại cấp xã. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kỹ năng số, kỹ năng bảo mật thông tin trên môi trường mạng, thành thạo sử dụng công nghệ thông tin, nghiệp vụ phục vụ cho yêu cầu công việc và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo quy định những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc chậm, muộn trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đưa kết quả thực hiện Đề án 06/CP là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, quyết định danh hiệu thi đua của các đơn vị và cá nhân Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hàng năm. - Ưu tiên bố trí ngân sách và có cơ chế linh hoạt trong việc đầu tư để triển khai nhanh, hiệu quả, đảm bảo tiến độ của Đề án. Quan tâm, chăm lo, động viên lực lượng trực tiếp triển khai thực hiện Đề án; kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, nghiêm túc phê bình, chấn chỉnh, xử lý vi phạm.

4. Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai các mô hình kiểu mẫu Đề án 06/CP tại cấp xã, cấp huyện. Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn việc xây dựng, triển khai thực hiện tại các địa phương.

5. Tổ chức thực hiện

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị này. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. - Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh quán triệt Chỉ thị, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. - Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội: Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các đoàn thể cơ sở phối hợp cơ quan Công an triển khai cập nhật dữ liệu đoàn thể vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu; chỉ đạo cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia hướng dẫn người dân thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06/CP; trọng tâm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tham gia đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản dịch vụ công, tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hướng dẫn tăng cường tuyên truyền, phổ biến Đề án 06/CP và Chỉ thị này. Định hướng các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, vai trò và lợi ích của Đề án 06/CP, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia - Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị; kịp thời đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, phê bình, chấn chỉnh, xử lý vi phạm đối với các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ đảng và đảng viên.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện