Văn hoá giải trí

Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hoá Việt Nam"

11:48, 09/03/2023
Thực hiện Kế hoạch số 203 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động này.

Việc triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hoá Việt Nam" nhằm tiếp tục nghiên cứu, khẳng định, tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về văn hoá Việt Nam”; tổng kết, đánh giá quá trình kế thừa, vận dụng và phát triển những nội dung cốt lõi của văn kiện.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm, giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất là những người làm công tác văn hoá, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hoá, văn nghệ; đặc biệt là quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc ngày 24/11/2021.

Theo Kế hoạch, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức triển khai nhiều hoạt động như: Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ; Cuộc thi Tìm hiểu văn hoá Việt Nam và truyền thống văn hoá xứ Nghệ; Hội thảo khoa học “Từ Đề cương văn hóa Việt Nam - Định hướng chiến lược phát triển văn hóa tỉnh Nghệ An đến năm 2030”; Tuyên truyền, trưng bày, triển lãm; Tổ chức sáng tác, công bố, phát hành các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về đề tài ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, văn hoá, con người Việt Nam, văn hoá, con người xứ Nghệ...; Toạ đàm về chủ đề “Từ Đề cương về văn hoá Việt Nam đến lý luận văn nghệ Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập”; Diễn đàn, toạ đàm trao đổi về chủ đề “80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam” (1943 - 2023)….

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện