Đời sống - Xã hội

Chất lượng môi trường nước biển ở Nghệ An nằm trong giới hạn cho phép

11:10, 02/06/2020
Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 2487/STNMT-QTMT thông báo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển tại 4 bãi biển Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Lò và Cửa Hội ngày 25/5/2020.

Thực hiện chương trình quan trắc giám sát chất lượng nước biển mùa du lịch thuộc chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển đợt 4, ngày 25/5/2020 như sau:

4 bãi biển Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Lò và Cửa Hội: 13 thông số giám sát bao gồm nhiệt độ, pH, oxy hòa tan (DO), độ đục, độ muối, chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH4+), Phosphat (PO43-), Xianua (CN-), Asen (As), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Coliforms đạt giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước (QCVN 10-MT:2015/BTNMT).

Chất lượng môi trường nước biển ở Nghệ An nằm trong giới hạn cho phép. Ảnh: internet

Chất lượng môi trường biển tại bãi biển Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Hội đạt yêu cầu 13/13 giá trị các thông số giám sát đều nằm trong giới hạn cho phép.

Riêng bãi biển Cửa Lò có hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS) vượt quy chuẩn 1,18 lần.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện